Ştiri

19.08.2010

Schimb?ri ?n componen?a forma?iei

Schimb?ri ?n componen?a forma?iei
Schimb?ri ?n componen?a forma?iei
Zdob ?i Zdub a trecut prin unele schimb?ri ?n line-up s?u. Bateristul Anatolii Pugaci (primul baterist al trupei; parte a ei ?n perioadele 1994 - 1998, apoi 2004 - 2010) ?i chitaristul Igor Buzurniuc (care a participat ?mpreun? cu Zdob ?i Zdub la Eurovision 2005, iar apoi a fost membru ?ntre 2008 ?i 2010) au p?r?sit trupa. Ei au fost ?nlocui?i de c?tre al?i fo?ti membri ai forma?iei: bateristul Andrei Cebotari (?n Zdob ?i Zdub - 2000 - 2003) ?i Sveatoslav Staru? (Ryjik) (1996-2004).

ROMAN IAGUPOV - vocalist: Modific?rile ?n componen?a trupei au avut loc din cauza faptului c? unii muzicieni au ?ncetat s? g?seasc? limb? comun?. Acest lucru s-a ?nt?mplat exact ?n perioada c?nd trupa deja lucra la un nou material muzical, cu producatorul german Marc Elsner. Rela?iile au devenit tensionate p?n? la limit? ?i co-fondatorii trupei au decis s? fac? o rocad?. Unii dintre fondatori au fost ?mpotriva ei, dar, din p?cate, ca urmare a diferendelor, era imposibil s? continu?m activitatea ?i s? avans?m.
Faptul c? muzicienii se schimb? ?n forma?ia noastr? nu este ceva nou pentru mine ?i eu deja am obosit de acest lucru. M? g?ndeam c? acele timpuri sunt ?n trecut, dar nu - m-am ?n?elat ...
?n ultimii ani line-up-ul mai mult sau mai pu?in se stabilizase ?i noi d?deam concerte excelente!
Ne preg?team pentru ?nregistrarea unui album nou, meditam asupra lui ?i ne g?ndeam cum va suna. F?ceam repetitii ... Mihai venea cu idei noi ?i to?i ?ncepeam s? le dezvolt?m, am avut parte de repeti?ii inspirate ?i luminoase, dar ?i de blocaje complexe de crea?ie.
Aceasta este via?? celor care creaz? ceva nou!
Nu vreau s? judec pe nimeni, dar atmosfera nervoas? predomina ?n colectivul nostru ?i se creaser? piedici pe mai multe fronturi ... ?ncep?nd cu solicitarea de contracte (pentru albumul nou), discu?ii ?n privin?a calit??ii de autor etc.
Cred c? tuturor ne-a lipsit experien?a, r?bdarea ?i ?n?elegerea reciproc?!
?i iat? s-a ?nt?mplat ceea ce s-a ?nt?mplat!
Din p?cate, lucruri de genul asta se ?nt?mpl?, dar trebuie s? mergem ?nainte, trupa trebuie s? continue s? tr?iasc? ?i s? munceasc?!


MIHAI G?NCU – compozitor, chitar? bas: Zdob ?i Zdub este o echip? dificil?. Timp de mul?i ani muzicienii au venit ?i au p?r?sit trupa, inclusiv ?i eu m-am g?ndit la asta. Fire?te, cre?terea trupei depinde de management, de aceea managementul nostru lucra foarte bine. Geografia concertelor cre?tea tot mai mult ?i mai mult. Av?nd un material at?t de divers, forma?ia a devenit solicitat? ?n toate ??rile CSI ?i peste hotarele ei. Turneele istovitoare au subminat grav rela?iile dintre noi. Situa?ia cu managementul nostru de asemenea a escaladat de multe ori, dar show-business-ul dicta condi?iile sale ?i soarta ne-a aruncat cele mai absurde sugestii ?i idei. A?a au ap?rut melodiile „Smugleanka”, „Kostiumchik” ?i altele ... Mai apoi asemenea c?ntece au devenit repertoriul de baz? al Zdob ?i Zdub, iar materialul care se interpreta la concerte era orientat spre succesul comercial al forma?iei. Evident, nu am vrut s? accept aceast? stare de fapt, deoarece piesele respective au fost prelucrate pentru spectacole ?i emisiune speciale ?i ironic ?mpleteau izul nostru muzical.

Dezvoltarea tradi?iilor Zdob ?i Zdub ?i nedezam?girea fanilor no?tri nu a fost posibil?, ?n special pentru c? ?n diferite ??ri managerii no?tri solicitau o anumit? abordare din partea forma?iei. Opiniile mele ?i ale lui Roman s-au ?mp?r?it. Roman a v?zut succesul concertelor doar ?n piese u?or de perceput, uit?nd complet de cum s?rea ?n timpul piesei „Zdubii bate?i tare” de pe albumul „Tab?ra Noastr?”, ?n Pia?a Ro?ie din Moscova, plin de bodyart, dezbr?cat p?n? la br?u, ?nc?rc?ndu-i pe to?i cu energia sa exuberant?. Desigur, concertul de dinaintea Red Hot Chili Peppers a fost un stimul uria? pentru noi to?i, dar ?n cele din urm? Roman s-a ?ncercat ?i ?n alte genuri, la asta se ad?uga bagajul de melodii de dans ?i divertisment, participarea la emisiuni TV „?ndoielnice”, ceea ce totalmente a schimbat imaginea forma?iei. Odat? cu revenirea lui Anatol Pugaci, iar mai t?rziu a lui Igor Buzurniuc, m? g?ndeam c? totul se va schimba. Anatol ?ntotdeauna a c?ntat ?ntr-un mod foarte agresiv, iar Igora? era interesat de rockul alternativ. Atunci eu m? g?ndeam c? ei vor deveni complicii mei, ar aduce ?n Zdob ?i Zdub acea baz? rock ?i ar restabili fostul stil, dar din p?cate aceasta nu s-a ?nt?mplat ?i acest lucru ?n continuare a servit unor circumstan?e noi. Ulterior, fiecare dintre noi a luat o pozi?ie proprie. ?ntre timp, activitatea concertistic? tumultuoas? nu ne permitea s? facem o pauz? ?i s? ne uit?m la toate ?ntreb?rile dintr-o parte, ?n special pentru c? totul pe to?i ?i mul?umea. Managementul era mul?umit, to?i ceilal?i – de asemenea. Noi nu f?ceam altceva dec?t s? ne trezim ?n avion ?i s? ne trezim ?n avion. Se poate spune c? am devenit un cover-band, interpret?nd muzic? pentru public. Sincer vorbind, muzica care ne-a f?cut cunoscu?i era ignorat?, iar sub influen?a lui Roman se crea o list? de melodii care ?i erau comode lui, de?i experien?a din turneele noastre, inclusiv ?n str?in?tate, a dovedit contrariul referitor la ce place publicului.

?n glum? am denumit acele concerte - karaoke-style, deoarece nimic nu se cerea de la vocalist ?i de la ceilal?i... publicul singur c?nta ?i s? ?ncerci s?-l atragi ?n jocul tau nu era nevoie. Cred c? Anatol ?i Igora? nu ?tiau pe deplin ceea ce se ?nt?mpla ?n forma?ie ?i considerau c? direc?ia principal? a Zdob ?i Zdub este binevenit? ?i respectat?, dar dup? ceva timp Igora? ne zicea, mie ?i lui Roman – „Ce fel de pop e ?sta? Unde e Zdob ?i Zdub?” Discutam aceasta pe larg dup? concerte. Anatol de asemenea m? ?ntreba – „Unde sunt acele c?ntece faine care eviden?iau poten?ialul forma?iei?” Uneori reu?eam s?-l convingem pe Roman s? interpret?m piesele de baz? ale Zdob ?i Zdub, care nou? ?n?ine ne plac. Chiar ?i acum multe piese de pe albumul „450 de oi” nu sunt c?ntate. Dorin?a de a satisface publicul a devenit o obsesie pentru Roman. Zicea ceva de genul – „Ce, sunt prost ca s? sar? pe scen??”

?n scurt timp au ?nceput negocierile cu produc?torul de la Berlin - Marc Elsner. Cred c? fiecare dintre noi ?n?elegea diferit viitorul succes ... au fost f?cute primele demo-?nregistr?ri. Totul ie?ea destul de bine, dar dup? testarea melodiilor ?n Europa, produc?torul a zis c? materialul nu va face fa?? concuren?ei, ?ns? eu categoric nu doream revenirea la genul de divertisment ?i ?mpreun? cu Igor Dinga ?i Roman am decis s? desfiin??m forma?ia, pentru a ?n?elege ce s? facem mai departe. Nu vreau s? jignesc pe nimeni, pentru c? to?i membrii maratonului nostru - Zdob ?i Zdub, sunt oameni foarte talenta?i... Ne-a afectat desp?r?irea de ei, dar de data aceasta cel mai mult a fost afectat Roman. El s-a obi?nuit c? ?n componen?a veche cutia muzical? lucra ca ceasul ... f?r? refuz... Toate concertele erau identice ?i Roman a ?ncetat s? lucreze asupra sa...Capacitatea lui de a surprinde oamenii pur ?i simplu a disp?rut. Tot felul de emisiuni TV ?i distr?geau aten?ia.

Zdob ?i Zdub are un poten?ial mare ?i un catalog de ?nregistr?ri la care au participat muzicieni diferi?i. Din p?cate, cu unii g?seam limb? comun?, cu al?ii – nu. Cred c? ?n continuare totul se va schimba ?n bine. Noi ?ncheiem un contract creativ ?ntre noi, ?n baza c?ruia fiecare ??i va ?ti responsabilit??ile ?i oportunit??ile ?i pe viitor aceasta ne va ajuta s? evit?m situa?iile de conflict. ?n acest contract va fi desemnat? perioada de cooperare dintre noi ?i la expirarea contractului vom ?n?elege modul ?n care s? ne trat?m reciproc... s? lucr?m ?mpreun? ?n continuare sau nu.

Regret faptul c? aceast? idee nu ne-a venit mai devreme ?i din aceast? cauz? mul?i muzicieni talenta?i au avut de suferit. Dup? ce noi, cofondatorii forma?iei, am decis s? desfiin??m forma?ia, am f?cut o adunare ?i i-a anun?at pe to?i b?ie?ii. Conflictul a ?nceput, dar am continuat s? concert?m ?mpreun?, deoarece programul de concerte a fost stabilit pentru c?teva luni ?nainte ?i nu puteam s?-l anul?m. Fiind pe scen?, uitam de conflict ?i ne f?ceam bine treaba. A?a am ?nceput s? ne respect?m ?i mai mult unii pe al?ii. Noi ?n?elegeam c? nu era sens s? continu?m.
Dup? ce ?n trup? a revenit Andrei Cebotari ?i Ryjik, am g?sit ?n ei acei colegi ?i prieteni cu care m? simt ?n armonie. Poate mul?i critici ar spune c? ?n aceast? componen?? ?nc? nu ne-am ?nv??at s? c?nt?m, dar ?n schimb este dorin?a de a ?nv??a.
Se dedic? tuturor muzicienilor. Multumesc Domnului! Mult noroc tuturor!

IGOR D?NGA - Director: Modific?rile ?n componen?a Zdob ?i Zdub nu sunt radicale, ?nlocuirile nu afecteaz? interpretarea ?i materialul muzical. Muzicienii noi c?nt? acela?i melodii, iar publicul ?n mare parte nu va observa schimbarea. Dar forma?ia avea nevoie de o actualizare, factorul moral era mai r?u dec?t oric?nd, unii muzicieni nici nu mai comunicau ?ntre ei ?i ie?eau pe scena ?ndeplinindu-?i mecanic func?iile. Aceast? ?nnoire ?ine doar de factorul uman, ?i nu de cel artistic!
Forma?ia deja de 6 ani nu a lansat un album nou, cu excep?ia compila?iei Ethnomecanica, care a fost lansat? ?n 2006, ?n mare parte pentru pia?a european?, ?i nu am putut permite ca planurile noastre pentru album noul s? e?ueze. La sf?r?itul anului 2009, c?nd lucrul asupra albumului nou era ?n toi, au ap?rut ne?n?elegerile ?ntre muzicieni, fiecare dintre ei avea propria atitudine fa?? de participarea sa la crearea noului album, ?i atunci c?nd ambi?iile au ajuns la limita, s-a luat decizia de a face unele remanieri. La ?nceput ?mi f?ceam griji dac? produc?torul nostru german va putea lucru cu al?i muzicieni, dar dup? a doua ?edin?? creativ? din februarie 2010, am realizat c? ?i Cebotari, ?i Ryjik (Sveatoslav Staru?) se descurc? destul de bine, ?i am programat pentru aprilie 2010 prima sesiune de ?nregistrare ?n studioul din Berlin.

Primul concert ?n componen?a nou-veche a avut loc ?n Austria, ?n iunie 2010. Desigur, primele concerte au fost mult mai slabe ?i au fost ?nso?ite de unele emo?ii, dar timp de 2 luni forma?ia a dat peste 20 de concerte, ceea ce e mai mult dec?t ?n ultima jum?tate de an. Zdob ?i Zdub ?i-a ?mbun?t??it considerabil starea ?i pe 30 iulie a dat un concert genial la Paris!
Nu a? spune c? schimbarea ?n componen?? a hot?r?t toate problemele din cadrul grupului. R?m?n diferen?ele creative dintre Roman ?i Mihai. Dar p?n? una alta lucrul cu un produc?tor profesionist a unit personajele principale din Zdob ?i Zdub pentru procreere.

IGOR BUZURNIUC – chitarist: ?n primul r?nd a? vrea s? zic c?-mi pare foarte r?u c? s-a ajuns aici! Am petrecut c??iva ani frumo?i ?i am r?mas cu multe impresii! Din p?cate Zdob ?i Zdub tr?iesc ?n Moldova ?i, cred eu, s-au molipsit de modul de via?? ?i cel politic de aici ?i cu mare succes ?l implementeaz? ?n via?a de zi cu zi a trupei!
Democra?ia ?i transparen?a ?n Zdob ?i Zdub din p?cate cam lipsesc, jocul pe care-l duc ?i satisface doar pe unii ?i din pacate se scuipa pe prietenie, colegialitate ?i respect! Banul ?i interesele unora sunt mai presus ca cele de sus men?ionate! F**K THAT!
Orgoliile de vedete, hmmm, se simt ca la ele acasa ?n Zdob ?i Zdub!
Mersi Fanilor pentru Minunatele Clipe de la concerte pe care le-am creat ?mpreun? cu ei, astea sunt cele mai de pre? impresii pe care la p?strez cu mult Drag!
Mersi lui Roman, Valeric?, Vitea, Anatolii, Ion pentru momentele fumoase tr?ite pe scen?!
S? nu uit ?i de echipa de Management, Mersi!
Cu mult respect, Igora? Buzurniuc.

ANATOLII PUGACI – baterist: Salut?ri tuturor! De la ?nceput vroiam s? scriu mult, apoi am decis s? nu prezint cauza complet? a discordiei din trup?. Vorba ceea – cearta nu trebuie scoas? din cas?. Un lucru vreau s? zic: mul?umesc tuturor celor care au fost cu mine pe parcursul ?ntregii c?i creative. Eu cred c? Roman, Valeriu, Victor, Igor, Mihai ?i Anatol – e cea mai lucrat? componen?? din ?ntreaga istorie a Zdob ?i Zdub. S-ar fi putut s? nu se distrug? forma?ia, dar s? se creeze un proiect nou. Aceasta este p?rerea mea. Nu au fost date detalii referitoare la plecarea mea din echipa mea natal?. Las’ s? r?m?n? aceast? pe con?tiin?? celor care au luat aceast? decizie. Timpul le pune pe toate la locul lor.
Al Dvs. BARABANEL.

SVEATOSLAV STARU? - chitarist: C?nd ?ntr-o forma?ie se petrec schimb?ri periodice ?n componen??, ?nseamn? c? permanentele conflicte ?i contradic?ii m?n?nc? colectivul pe din?untru. ?n Zdob ?i Zdub mereu a fost a?a, dar nu e nimic surprinz?tor, pentru c? trupa ?ntrune?te ?n sine persoane foarte diferite, fiecare cu stilul ei de via??, cu propriile ei opinii, ambi?ii, cineva iube?te arta din sine, altcineva pe sine ?n art? etc. De la astea se pornesc toate contradic?iile ?i ne?n?elegerile – nu e u?or c?nd e?ti de at??ia ani ?mpreun?. ?n public aceasta niciodat? nu a fost expus ?i ?mi pare corect, deoarece ?n mare m?sura nu e treaba nim?nui. Eu demult am venit ?n ZsZ, niciodat? nu m-am considerat un muzician de sesiune ?i ?n general, am dedicat trupei o parte semnificativ? din mine :))) Au fost diferite perioade, oamenii veneau ?i plecau, to?i din motive diverse, ?i atunci c?nd erau mai multe dezamagiri dec?t momente frumoase, am ?nceput s? m? ?ndep?rtez ?i eu. ?i dac? nu exist? ?n?elegere ?n ceea ce e mai important (adic?, ?n crea?ie), ?ncepe s? creasc? tensiunea care duce la conflicte personale, dar ele, la r?ndul lor, duc la desp?r?iri.
Mai mult nu vreau s? vorbesc despre trecut. Acum pentru mine cel mai important e c? sunt din nou ?n forma?ie, m? simt minunat, procesul de crea?ie e ?n desf??urare, de asemenea, a scrie muzic? ?mpreun? cu Mihai mereu a fost interesant :))) La fel sunt foarte bucuros c? Andrei e cu noi, o persoan? orientat? spre obiective, dar ?n acela?i timp incredibil de relaxat? ?i calm?. Vom lansa un album nou, piesele ne apar?in integral, ?nsu?i procesul de ?nregistrare a fost o adev?rat? aventur? pentru noi to?i. Controversele de alt?dat? au r?mas ?n trecut ?i at?t timp c?t forma?ia va crea piese noi, va fi ?amanism pe scen?, ceea ce ?nseamn? s? tr?ie?ti, toate ne?n?elegerile ?i conflictele mici personale vor trece pe planul doi ?i ?n general vor ap?rea tot mai rar.

ANDREI CEBOTARI – baterist: Am plecat din Zdob ?i Zdub pe motive de familie ?n 2003. Apoi, am c?ntat ?n Rom?nia cu trupa Bosquito, ?n perioada 2004-2006. Dupa lansarea albumului ,,Farame din Soare'', semnat Bosquito si prestand prin toata Romania timp de un an si jumatate, inpreuna cu vocalistul trupei, Radu, am hotarat sa ne mutam in SUA si sa ne incercam norocul si acolo.
In State am infiintat trupa Madame Hooligan si impreuna cu colegii nostrii americani am inregistrat un album si am pornit in tour prin California, Illinois si Michigan.
Asa cum muzica nu aducea destul venit, m-am apucat sa conduc si camioane prin toata America.
Impreuna cu Radu, am vost in vizita si la Rick Rubin, am colaborat cu muzicieni din trupele P.O.D., Korn, Limp Bizkit...
?ntr-o zi am primit o scrisoare de la Igor Dinga despre participarea la ?nregistrarea unor piese pentru un proiect nou. Trupa a decis s? ?nregistreze unele melodii pe care le-am c?ntat odat? cu ei, dar niciodat? nu le-am ?nregistrat. ?n luna septembrie 2009 Igor Dinga a venit ?n scopuri de afaceri ?n California ?i el m-a vizitat la Los Angeles. ?mpreun? am fost ?n vizit? la Valeriu G?ina ?i am discutat foarte mult despre activitatea artistic? ?i soarta arti?tilor care au p?r?sit ?ara de origine ?i s-au mutat ?n SUA.
M-am hotarat sa ma intorc in Moldova. Dupa o pauza de 3 ani, in care nu mi-am vazut nici familia, in ianuarie 2010 eram deja la Chisinau.
M-am ?nt?lnit cu b?ie?ii ?i am ?nceput ?nregistr?rile pentru albumul rusesc. Nu prea ?tiam ce se ?nt?mpl? ?n forma?ie. ?ntr-un fel totul s-a rezolvat de la sine ?i am fost invitat s? particip la ?nregistrarea noului album. Dup? c?teva repeti?ii ne-am dus la Berlin! Sunt 7 ani de c?nd nu am mai c?ntat ?n Zdob ?i Zdub ?i iat?-ma aici, am revenit!

---
Zic?ndu-v? toate astea, vrem s? ne cerem scuze de la voi, dragii no?tri prieteni, c? nu v-am informat mai devreme despre ceea ce se ?nt?mpl? ?n forma?ie, dar v? rug?m s? ne ?n?elege?i, a fost o perioad? de nesiguran?? ?i dezbateri at?t ?ntre membrii forma?iei, c?t ?i ?n interiorul fiec?ruia dintre noi. De asemenea v? rug?m s? nu ne judeca?i prea aspru, vorba ceea, suntem cu to?ii oameni. Am vrut s? fim sincere cu voi ?i sper?m c? ve?i aprecia aceasta.
Acum credem c? situa?ia s-a aplanat ?i ne straduim s? continu?m eficient activitatea noastr? artistic?.
?n cur?nd revenim cu nout??i detaliate ?n privin?a release-urilor despre care a?i citit pe ici pe colo!

9.08.2010

Bon Voyage – Paris, te iubesc!

Bon Voyage – Paris, te iubesc!
Bon Voyage – Paris, te iubesc!
Avioane, Chi?in?u-Munchen, Munchen-Paris, ?i iata noi suntem pentru prima oar? ?n Fran?a, ?n aeroportul Charles de Gaulle. Dup? ce am parcurs periferiile Parisului, care ne-au adus aminte de Bucure?ti, am lasat bagajele ?n hotel ?i ne-am dus s? cin?m la compatrio?ii no?tri, care demult au p?r?sit Moldova ?i au deschis un restaurant la 300 metri de turnul Eiffel. Am fost ?nt?lni?i de Monsieur Vitalie, cu un ulcior de vin, stridii ?i col?una?i. ?n drum spre restaurant am str?b?tut cele mai renumite str?zi ale Parisului, am v?zut arhi-renumitul turn, Champs-?lys?es ?i locuitorii interesan?i ai ora?ului care se plimbau de-a lungul r?ului Siene. C?nt?nd “Bun ii vinu Ghiuguliu” am mers la culcare.

?n urm?toarea zi ne-am dus s? facem repeti?ia ?n retro-cabaretul ?n form? de circ – un complex ?ntreg cu terase, numit Cabaret SAUVAGE! Un loc excelent pentru orice festival! Mul?umiri deosebite Institutului Cultural Rom?n pentru invita?ia la Festivalul Sin Fronteras. De asemenea, mul?umim ?n parte tuturor angaja?ilor Institului, care ne-au ?nso?it ?i ne-au oferit suport ?n zilele afl?rii la Paris! Programul festivalului pentru ziua respectiv?, 30 iulie: Concert ZDOB SI ZDUB + FAREN KHAN + DJ TAGAD + v?nzare de obiecte artistice ?i suveniruri + buc?t?rie rom?neasc? ?i moldoveneasc?. La astea se mai adaug? reprezenta?ii ale fotografilor ?i pictorilor ?i activit??i pentru copii.

Repeti?ia a decurs excelent, p?n? la concert au mai r?mas trei ore ?i am luat metro-ul pentru a merge la o plimbare ?n centrul ora?ului. Am fost ?nso?i?i de fotograful ?i ata?atul de pres? al Ambasadei Rom?niei la Paris. Ne ame?ea atmosfera creat? de distrac?iile ?n mas?, de cafenele, oameni mestec?nd baghete ?n strad?, mirosul parfumurilor ?i bucatelor proasp?t preg?tite. ?i iat? renumitele Saint-Germain, Bastille ?i Notre Dame. Ne sim?im neobi?nuit c? toat? lumea ?n jur vorbe?te fran?uze?te ?i c?nd am fost la cin? am realizat c? francezii nu cunosc limba englez? - ?nv??area limbilor str?ine ar trebui s? porneasc? de la buc?t?rie!

Spre uimirea noastr?, ?n aceasta zi de var?, c?nd sezonul vacan?elor e ?n plin? desf??urare, mult? lume s-a adunat ?n sala de concert. Au fost prezente dou? diaspore mari, cea a Rom?niei ?i a Moldovei, dar desigur ?i prietenii lor francezi. Mul?i au venit cu copii ?i to?i c?ntau ?mpreun? cu noi, dansau ?i se distrau. Pe fe?ele fericite ale concet??enilor no?tri se citeau o mul?ime de emo?ii, ?nc?t unii pl?ngeau de fericire. Mul?i dintre ei timp de 6-10 ani nu au fost prin patrie, deoarece ?nc? mai tr?iesc ilegal ?n Fran?a ?i deci nu o pot p?r?si ?i apoi s? se ?ntoarc?. Concertul nostru a fost o adev?rat? s?rb?toare pentru ei, prin intermediul muzicii po?i s? revii la r?d?cini ?i s? te sim?i tu ?nsu?i! La concert a fost prezent ?i noul Ambasador al Moldovei la Paris, Domnul Serebrean, dar el a ?ezut modest ?n loj? ?i a b?ut ap? mineral?. Tricolorurile noastre fluturau pe toat? sala, publicul era ?n extaz, a fost un concert foarte reu?it, am ie?it de 3 ori la bis ?i am c?ntat circa 2 ore. Probabil a fost cel mai bun concert din acest an! Dup? Zdubi urmeaz? DJ Taganda, publicul r?bd?tor a?teapt? autografe ?i apoi face poze cu muzican?ii forma?iei. To?i ne invit? ?n ospe?e ?i sunt gata s? petreac? toat? noaptea cu noi, dar noi a doua zi trebuie s? ne trezim devreme, la 9 zburam spre Berlin.

S?mb?t?, diminea?a, 7:00, str?zile sunt pustii, noi ne ?ndrept?m spre aeroport, ?n Paris sunt surprinz?tor de multe semafoare care nu sunt oprite pe timp de noapte, cartierele ora?ului sunt construite neuniform cu semafoare la fiece col?... ele nu ne permit s? ne deplas?m rapid. ?oferul microbusului Institutului Cultural Rom?n este nervos ?i vorbind necenzurat, vorbe ?n?elese pe ambele maluri ale Prutului, merge pe ro?u. Eram preg?ti?i pentru a fi urm?ri?i de poli?ie. Dar soarta ne-a scutit, am ajuns la timp ?i i-am facut cadou ?oferului un CD de-al nostru.

Paris, noi te iubim! Mul?umim tuturor celor care au f?cut posibil concertul nostru acolo!

P.S.: Mai multe fotografii ?n sec?iunea Media.
Deeplace Design and Development by Deeplace WebAndTV Programming and Development by Web And TV
Video_old_archive Cuibul CLIP Cuibul